Läti, Leedu, Poola, Soome ja teised Euroopa riigid on loobumas kanade puurispidamisest, Eesti on üleminekus viimaste seas

Viimasel aastakümnel on nii Eestis, Euroopas kui ka mujal maailmas toimunud massiline muutus tarbijate ootustes meie toidulauale jõudva toidu päritolu osas. Teadlikkus kasvab ning aina enam tarbijaid ei soovi osta puurides elavate kanade mune. Euroopa munatootmine on võtnud kindla suuna eemale kanade puurispidamisest. Paljud Euroopa riigid, nagu näiteks Taani, Luksemburg, Austria, Saksamaa, Tšehhi ja Šveits, on otsustanud kanade puurispidamise seaduse tasandil keelustada. 

Lisaks sellele on tarbijate muutunud ostueelistused käima lükanud suured muutused ka ettevõtete käitumises. Puurikanade munadest loobumine on saanud vastutustundliku ettevõtluse märgiks – aina enam toidusektori ettevõtteid annab teada otsusest lähiaastatel puurikanade munade tootmisest, müügist ja kasutamisest loobuda.

Põhja-Euroopa suurima munatootja Balticovo farm Lätis. Foto: Balticovo

Kuna Euroopa suurimad jaeketid ja teised toidusektori ettevõtted tegutsevad korraga paljudes riikides, on ühiseks üleminekuajaks võetud valdavalt sama aeg – aasta 2025. 

Just seetõttu, et massiliselt toidutootjaid ja jaekette on võtnud vastu otsuse mitte toetada kanade puurispidamist, on Euroopa munaturul toimumas suured muutused, mis realiseeruvad suuremalt jaolt aastaks 2025. 

See tähendab, et on palju riike, kus küll pole puuride kasutamine kanade pidamisel seadusega keelustatud, kuid tootmine on juba kohanenud või peab seda lähiajal tegema, et poode vabapidamissüsteemidest pärinevate munadega varustada.

Ka rohkem kui pooled Eestis tegutsevad jaeketid on andnud välja poliisi aastaks 2025 puurikanade munade müügist loobuda. Eestis loobuvad Rimi, Maxima, Stockmann, Lidl, R-Kiosk ja Circle K juba 2025. aastaks puurikanade munade müügist ning omatoodetes kasutamisest ja Prisma on lubanud seda teha aasta hiljem1. Sama trend levib restoranide ja hotellikettide seas – kokku on puurikanade munade kasutamisest loobumisest teatanud umbes 130 toidusektori ettevõtet. Eesti munatootjad peavad arvestama muutunud turuolukorraga. Eesti neljast suurimast munatootjast on tänaseks Linnu Talu teada andnud, et loobub aastaks 2027 puuride kasutamisest täielikult2

OÜ Linnu Talu ärijuht Jarno Hernet oma õrrekanalas. Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane

Eestis toodetakse endiselt üle 80% munadest pidades kanu puurides, mis on võrreldes teiste Euroopa riikidega pea kõige kõrgem osakaal ning Euroopa keskmisest pea kaks korda kõrgem3. Eesti on arengutes maas nii meie naaberriikidest, riikidest, kust mune impordime kui ka Euroopa suurimatest munatootjatest.

Olukord riikides, kust Eesti peamiselt mune impordib

Statistikaameti andmetel toodab Eesti umbes pooled siin tarbitavatest kanamunadest, ülejäänud saabuvad siia ekspordiga teistest riikidest. Eesti impordib mune peamiselt Lätist, aga ka Leedust ja Poolast.

2022. aastal imporditi Statistikaameti andmetel Eestisse 6899 tonni mune, millest enamik saabus meile kolmest riigist –  4468 tonni imporditi Lätist, 663 tonni Poolast ja 613 tonni Leedust. Soomest imporditi eelmisel aastal Eestisse 264 tonni ning Ukrainast marginaalsed 112 tonni mune. Läti, Leedu ja Poola on ka varasematel aastatel olnud riigid, kust valdav osa Eestisse imporditavatest munadest pärineb.

Joonis 1. Eestisse 2022. aastal imporditud munade absoluutarvud ja osakaal päritoluriigi järgi. Allikas: Statistikaamet

Läti

Läti olukord on Eesti jaoks teistest riikidest kõige olulisem, kuna Eestisse saabuvatest importmunadest oli eelmisel aastal ligikaudu 65% toodetud Lätis. Ka eelnevatel aastatel on suur enamus meile saabuvaid importmune pärit just lõunanaabritelt.

Lätis peetakse 2022. aasta seisuga veel 69% kanadest puurides4, kuid see protsent on peatselt kardinaalselt vähenemas ning järgnevatel aastatel kaob Lätis kanade puurispidamine sisuliselt täielikult ära. 

Kanad vabapidamisel Lätis Balticovo farmis. Foto: Balticovo

Peamine põhjus selleks on Lätis asuv Põhjamaade ja Baltikumi suurim munatootja Balticovo, kes on võtnud eesmärgiks aastaks 2027 täielikult kanade puurispidamine lõpetada ja minna üle puurivabale munade tootmisele. Üleminek puurivabale tootmisele Balticovos juba käib ja ettevõte hindab koguinvesteeringute mahuks 30 miljonit eurot5. Balticovo peab ligikaudu 2,7 miljonit munakana, mis moodustab 81,3% kõigist Läti munakanadest6

Joonis 2. Läti munatootjate turuosa protsentuaalselt kanade arvu järgi. Allikas: Läti Veterinaaramet

Läti suuruselt teine ning Baltimaades tootmismahult kolmas munatootja on APF Holdings, kelle farm on Eesti piirist 15 kilomeetri kaugusel Alūksne linnas ning kus peetakse Läti Veterinaarameti andmetel 415 760 munakana ehk 12,5% kõigist Läti munakanadest7. Sellest farmist pärinevad Oluksne õrrekanamunad on juba ka Eestis Rimi kauplustes saadaval ja ettevõte on teada andnud plaanist Eesti turule veelgi enam laieneda pakkudes just õrrekanade mune. Järgmise paari aastaga plaanib APF Holdings eelkõige õrrepidamisega tootmist 60% võrra suurendada8.

Nende kahe suurtootja üleminekul puurivabale tootmisele on sisuliselt kogu Läti munatootmine puurivaba. Ligikaudu 70% Läti jaekettidest on lubanud loobuda puurikanade munade müügist aastaks 2025.

Leedu

Eestisse imporditud munadest pärines Statistikaameti andmetel eelmisel aastal ligikaudu 9% Leedust. Leedus on juba ligikaudu 90% jaeturust lubanud 2025. aastaks puurikanamunad täielikult vabapidamissüsteemidest pärinevate munadega asendada. See tähendab, et 2025. aastal Leedu suuremates poodides (Maxima9, Iki10, Lidl11, Rimi12, Norfa13) enam puurikanamune osta ei saa ning tootjad peavad kiirelt olukorraga kohanema ja tootmisviisi muutma. Peale selle on algatusega liitunud umbes 160 Leedu ettevõtet (hotellid, restoranid). Ka Leedu suurim munatootja Groward group on andnud teada plaanist järgmise 3-4 aasta jooksul puurikanamunade tootmine täielikult lõpetada14. Seega toimub ka Leedus kanade puurispidamise lõpetamine lähiaastatel. 

Poola

Poolas, kust tuli eelmisel aastal ligikaudu 10% Eestisse imporditud munadest, on algatusega puurikanade munade müük ja kasutamine lähiaastatel lõpetada liitunud koguni 97% jaekettidest, 89% toitlustusest (restoranid, kohvikud), 61% hulgimüüjatest ja 56% hotellidest. Üks Poola suurimatest munatootjatest Aktiw15 on juba puuride kasutamisest loobunud ning kõik viis Poola suurimat munatootjat teatasid 2020. aastal, et ei tee puurisüsteemidesse enam investeeringuid. 

Joonis 3. Eesti ja lähiriikide jaekettide turuosa, kes loobuvad lähiaastatel puurikanade munade müügist.

Soome ja Rootsi

Soomes on samuti toimumas üleminek puurivabale munatootmisele, mis on Balti riikide ja Poolaga võrreldes juba kaugemal. Praegu peetakse Soomes vaid 24% munakanadest puurides, kuid koguni 92% jaeturust lõpetab aastatel 2025 ja 2026 puurikanade munade müügi. Poliisid on kõikidel suurematel jaekettidel (Kesko16, S-Grupp17, Lidl18). S-Grupp (Prisma) ja K-Grupp (Kesko) on jaeketid, millel on Soomes oma munatootmine. Kuna nad varsti enam puurikanamune ei müü, siis lõpetavad nad ka puurikanade pidamise ja lähevad üle vabapidamissüsteemide kasutamisele. Soome Dava Foodsi tuntuima bränd Kultamuna mune toodetakse samuti vabapidamissüsteemides19.

Rootsis juba praegu kanade puurispidamist praktiliselt ei eksisteeri – Euroopa Komisjoni andmetel elab Rootsis puurides vaid 2,7% munakanadest20.

Olukord ülejäänud Euroopas

On selge, et üleminek puurivabale munatootmisele on toimumas üle kogu Euroopa ja Eestil on mõistlik arengutega kaasa tulla, mitte jääda viimaste riikide sekka, kus kodulinde äärmiselt julmalt koheldakse.

Joonis 4. Munakanade puurispidamise osakaal munakanade koguarvust Euroopa Liidu liikmesriikides 2024. aasta jaanuari seisuga. Allikas: Euroopa Komisjon

Euroopa suurimad munatootjad on Saksamaa ja Prantsusmaa – 30% Euroopa Liidu munakanadest elab nendes riikides. Saksamaal peetakse kanu peamiselt õrresüsteemis, vaid 5% on puurides ja 1. jaanuarist 2026 on puurispidamine riigis täielikult keelatud. Sealsetest poodidest puurikanamune juba praegu ei leia. Prantsusmaal elab kõige rohkem kanu vabapidamissüsteemis (31,5%), puuris peetakse 28% munakanadest. Aastaks 2025 on ka kõik sealsed jaeketid lubanud puurikanamunade müügi lõpetada.


1https://www.kaubandus.ee/uudised/2022/11/10/uha-rohkem-jaekette-loobub-puurikanade-munadest 2https://lounapostimees.postimees.ee/7864621/linnu-talu-laheb-ule-puurivabale-munatootmisele
3https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-12/eggs-dashboard_en.pdf  4https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-12/eggs-dashboard_en.pdf
5https://www.balticovo.lv/en/aktualitates/Balticovo%20uzs%C4%81k%20p%C4%81rejas%20procesu,%20lai%20atteiktos%20no%20sprostos%20%20tur%C4%93tu%20vistu%20olu%20ra%C5%BEo%C5%A1anas
 6https://registri.pvd.gov.lv/cr/faili/e449049499120ded93d349391a797ce2
7 https://registri.pvd.gov.lv/cr/faili/e449049499120ded93d349391a797ce2
8https://www.aripaev.ee/sisuturundus/2023/10/16/apf-kaasab-raha-jatkusuutlike-orrekanamunade-tootmise-laiendamiseks
https://www.esmmagazine.com/fresh-produce/maxima-grupe-commits-cage-free-eggs-2025-54697
10https://iki.lt/wp-content/uploads/2023/08/02/IKI_sustainability_report_design_2023-07_26_ENG_compressed.pdf
11https://www.abettertomorrow-lidl.ie/sourcing/#eggs
12https://www.rimibaltic.com/quality
13https://www.norfa.lt/lt/naujienos/aktualijos/norfa_sieks_atsisakyti_narvuose_auginamu_vistu_kiausiniu_
14https://sc.bns.lt/view/item/399287
15https://www.otwarteklatki.pl/blog/wiodacy-europejski-producent-jaj-eurovo-rezygnuje-z-hodowli-klatkowej
16https://www.kesko.fi/en/company/responsibility/sustainability-policies/keskos-animal-welfare-policy/
17https://s-ryhma.fi/uutinen/s-ryhma-luopuu-virikehakkimunien-myynnista-portait/5E5iQ7nS1Drz3WjU7BdcmP
18https://www.abettertomorrow-lidl.ie/sourcing/#eggs
19https://davafoods.com/davafoods-finland
20 https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-12/eggs-dashboard_en.pdf